Dyrektywa unijna o delegowaniu pracownikow

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują istnieć zaspokojone przez każde produkty, które są dane do użycia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w poszczególnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może myśleć do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w życie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest powiązane z użyciem dowolnego wyniku w zakresach, w jakich potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodzie z normami atex oraz za dostosowanie danego produktu do ostatnich prawd. Atest atex jest reklamowany w sukcesu produktów, które szukają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest toż dziedzinę, gdzie produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią zatem żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w sukcesie, jak duża dawka energii powstająca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który stanowi ważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.